Algemene voorwaarden Reisbureau Friesland

Reisbureau Friesland is aangesloten bij de ANVR. Op onze reizen zijn de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing, tenzij anders vermeld. Deze ANVR Reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die je vanaf 1 juli 2018 bij een ANVR-lid boekt en zijn aangepast aan de nieuwe Wet op de Pakketreisovereenkomst. De voorwaarden staan vermeld op www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf. Op de reserveringsbevestiging staat welk onderdeel van toepassing is: De ANVR Reisvoorwaarden of de ANVR Boekingsvoorwaarden. Als dit niet duidelijk is vermeld, dan gelden de ANVR Reisvoorwaarden.

 

Daarnaast hanteren wij onze eigen Algemene voorwaarden en is onderstaande van toepassing wanneer Reisbureau Friesland de “reisorganisator” is van uw reis:

 

1. Totstandkoming reisovereenkomst

1.1. Door zich aan te melden gaat de klant akkoord met de voorwaarden van Reisbureau Friesland en doet de klant Reisbureau Friesland een bindend aanbod voor de totstandkoming van een definitieve reisovereenkomst. De aanmelding kan schriftelijk, mondeling, telefonisch of via computersystemen geschieden. De basis voor dit aanbod is de reisbeschrijving en aanvullende informatie, met betrekking tot de reis, zoals verstrekt door Reisbureau Friesland. De reisovereenkomst komt tot stand met de acceptatie van de aanmelding door Reisbureau Friesland.

1.2. Een boeking op aanvraag beschouwt Reisbureau Friesland als een definitieve boeking.

1.3.  Reisbureau Friesland draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

1.4. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met Reisbureau Friesland aangaat (de aanmelder/hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ook voor alle andere deelnemers aan de reis die hij/zij aanmeldt.

1.5. Door het aangaan van de reisovereenkomst verklaart de minderjarige reiziger toestemming te hebben verkregen van ouders en/of voogden.

1.6. Alle persoonlijke gegevens die relevant zijn voor het goed uitvoeren van de reis dienen verstrekt te worden. Dit betreft niet alleen een lichamelijke of geestelijke handicap, de juiste tenaamstelling zoals aangegeven in paspoort of identiteitskaart, maar ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger van belang zijn. Eventuele kosten voortvloeiende uit onjuist gegeven informatie zijn geheel en volledig voor de reiziger.

1.7. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Reisbureau Friesland niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

 

2. Betaling

2.1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Afwijkingen hierop zijn mogelijk daar waar de touroperator bijvoorbeeld andere regels hanteert of bijvoorbeeld de vervoerder of de accommodatieverschaffer een volledige betaling (veelal in combinatie met een actietarief) verlangt.

2.2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag in het bezit zijn van Reisbureau Friesland (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf).

2.3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

2.4. De reiziger die niet tijdig aan de betalingsverplichting van Reisbureau Friesland heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is hij gehouden tot vergoeding van de door Reisbureau Friesland gemaakte incassokosten.

2.5. De administratiekosten voor een boeking bedraagt € 39,50 per boeking (maximaal 9 personen per boeking).

 

3. Wijziging door de reiziger bij Reisbureau Friesland

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Voor het vluchtsegment zijn de wijzigingskosten van toepassing zoals gehanteerd door de betreffende luchtvaartmaatschappij.  Voor het segment verblijf  zijn de wijzigingskosten van toepassing zoals gehanteerd door de hotelier. Verder berekenen wij, naast de kosten die doorbelast worden door de leverancier, per wijziging € 40,-  wijzigingskosten. Wijzigingen worden schriftelijk bevestigd. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop annuleringskosten van toepassing zijn.

 

4. Annulering door de reiziger

Tenzij er afwijkende bepalingen zijn overeengekomen betreffende de annuleringskosten, gelden de hieronder afgesproken percentages:

- Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) voor vertrek =  35% van de reissom.

- Bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de 

  vertrekdag = 50 % van de reissom
- Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag=  90% van de reissom.
- Bij annulering op de vertrekdag of later = 100% van de reissom.

Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de reisorganisator gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijlage Calamiteitenfonds.

 

5.  Annulering van losse vliegtickets

De annuleringsvoorwaarden zoals contractueel tussen de dienstverlener en Reisbureau Friesland zijn opgemaakt worden gehanteerd.

 

6.  Deelannulering

a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voor komt, doet Reisbureau Friesland aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.

d. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

e. Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 3 kalenderdagen voor vertrek voor het segment verblijf kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

f. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag (mocht dit een feestdag zijn, dan is dit automatisch nog een dag later).

 

7.   Opzegging of herroeping door Reisbureau Friesland

7.1. Reisbureau Friesland kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag (mocht dit een feestdag zijn, dan is dit automatisch nog een dag later).

7.2. Het aanbod van Reisbureau Friesland is vrijblijvend en kan zo nodig ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door Reisbureau Friesland, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan.  De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Als de reiziger het aanbod aanvaardt in het weekend, vangt de termijn voor herroeping door de reisorganisator aan op zondagavond middernacht. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

7.3. Reisbureau Friesland heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

7.4. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Reisbureau Friesland aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

7.5.  Een gewichtige omstandigheid voor Reisbureau Friesland is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt.

7.6.  Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

7.7.  Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Reisbureau Friesland kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

 

8.   Wijzigingen door Reisbureau Friesland

8.1. Reisbureau Friesland heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 7. Wijzigingen deelt Reisbureau Friesland binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld.

8.2. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.

8.3. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

8.4. Indien Reisbureau Friesland door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

8.5. In geval van wijziging doet Reisbureau Friesland de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod.

8.6. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming.
De aard en klasse van de accommodatie.
De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

De samenstelling van het reisgezelschap.
De aan Reisbureau Friesland bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

 8.7. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 14 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur.

 8.8. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft Reisbureau Friesland het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

 

9.  Verplichtingen van de reiziger

9.1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

9.2. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Reisbureau Friesland van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Reisbureau Friesland in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

9.3.  Alle uit een situatie als bedoeld in lid 1 en 2 voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

9.4. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen.

 

10.  Klachten

10.1 Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, Schriftelijk, gemotiveerd per e-mail worden ingediend bij Reisbureau Friesland via info@reisbureaufriesland.nl of via boekingskantoor.

10.2 Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft te worden ingediend.

10.3 Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Reisbureau Friesland niet in behandeling genomen.

10.4 Reisbureau Friesland zal uiterlijk zes weken na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

10.5 Indien de klant niet aan de meldingsplicht heeft voldaan dan wordt de klacht niet in behandeling genomen.

 

11.  Welke reisdocumenten en/of visa heeft u nodig

Het is verboden om met een verlopen paspoort of identiteitskaart te reizen. U moet daarom altijd een geldig reisdocument hebben. U bent zelf aansprakelijk voor de juiste reisdocumenten. Voor sommige landen moet het reisdocument nog een aantal maanden geldig zijn na terugkomst in Nederland of is een visum noodzakelijk.  Voor de meest actuele informatie over visa en reisdocumenten raadpleeg altijd de website van CIBTvisas.  Deze organisatie kan ook helpen bij het aanvragen van een visum. Reist u met minderjarige kinderen dan kunnen er aanvullende eisen zijn.

De informatie op de boekingsbevestiging van reisbureaufriesland.nl is  ter indicatie en uitsluitend gericht op Nederlandse staatsburgers.  Reisbureau Friesland accepteert geen aansprakelijkheid voor douane-regelgeving.

 

12.  Informeer of u vaccinaties nodig heeft

Voor mogelijke - verplichte - vaccinaties moet u zich ruim voor vertrek wenden tot de huisarts en/of GGD. Consequenties van het niet naleven van medische voorschriften,  zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid.

 

13.  Verplicht Inchecken

Bij sommige luchtvaartmaatschappijen bent u verplicht vooraf in te checken. Vooraf inchecken is (meestal) kosteloos. Luchtvaartmaatschappijen die vooraf inchecken verplicht stellen rekenen hoge kosten voor het inchecken op de luchthaven. U kunt dit opzoeken op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

 

14.  Regels ruimbagage en handbagage

De regels voor ruimbagage en cabinebagage verschillen per luchtvaartmaatschappij. Voorkom teleurstelling en controleer vooraf bij uw luchtvaartmaatschappij wat de regels zijn. Indien ruimbagage niet expliciet vermeld staat op uw boekingsbevestiging, dan is deze niet inbegrepen of bijgeboekt.

 

15.  Vliegtijden en reisduur

De reisduur wordt altijd in hele dagen aangegeven, ongeacht vertrek en aankomsttijd. Dit kan betekenen dat een reiziger die een achtdaagse reis heeft geboekt , met ongunstige vluchttijden, maar 6 dagen op de bestemming is. De bij boeking doorgegeven tijden zijn altijd onder voorbehoud. De luchtvaartmaatschappij kan om gerechtvaardigde redenen van deze tijden afwijken. Voor de gevolgen die eventueel kunnen voortkomen uit een wijziging (o.a. openbaar vervoer aansluitingen of schade in de werksfeer) zijn wij, daar wij hier geen invloed op kunnen uitoefenen, niet aansprakelijk. De terugreistijd kan zich ook tijdens het verblijf nog wijzigingen. Het is dan ook zeer belangrijk dat de terugvlucht informatie  een dag voor vertrek door de reiziger zelf wordt geraadpleegd bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij of bij  Reisbureau Friesland op  +31 - (0) 517 417 158. Gebeurt dit niet en de reiziger mist daardoor het vervoer naar de luchthaven en/of de terugvlucht dan aanvaardt Reisbureau Friesland daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en zijn de gevolgen voor rekening van de reiziger zelf.

 

16.  Preferenties

Aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener zoals bijvoorbeeld de accommodatiehouder. Preferenties worden dan ook door Reisbureau Friesland nooit gegarandeerd.

 

17.  Medische essenties

Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ons aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Wij zullen een reële inspanning leveren om hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid van ons niet kan worden verwacht. Medische essenties behoeven onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

 

18.  Baby en peuterbedjes

Indien u met een baby reist kunnen wij proberen een babybedje voor u te reserveren. Wij geven dit op als preferentie. Omdat het aantal bedjes beperkt is kunnen wij het babybedje niet garanderen. In een dergelijk geval zal de baby bij de ouders in bed slapen. Ook kan het zijn dat de ruimte te beperkt is om een babybed bij te plaatsen. Houd er rekening mee dat peuter- en babybedjes tegen betaling kunnen zijn. Eventuele kosten voor het bedje moeten altijd ter plaatse aan de accommodatieverschaffer worden betaald.

 

19.  Opening van faciliteiten

De opening van faciliteiten is afhankelijk van het seizoen en de bezetting. De hotelier heeft naar eigen inzicht het recht om bepaalde niet essentiële faciliteiten (ook tijdens uw verblijf) te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een buitenbad, glijbanen, buitenrestaurant of buitenbar als de temperatuur laag is of een verwarmd binnenbad in de warmere maanden. Bij een lage bezetting zal de hotelier er ook vaak voor kiezen, mede om de kwaliteit te handhaven, om de service van restaurant en bar te centreren. Waterglijbanen kosten zeer veel energie en zijn daarom in veel hotels alleen in de warmere maanden en op gezette tijdstippen open. Onvoorzien en noodzakelijk onderhoud kan er ook toe leiden dat faciliteiten tijdelijk gesloten zijn. Restitutie of een vorm van restitutie op deze gronden is niet mogelijk.

 

20.  In- en uitchecken hotel en appartement

Hotelkamers kunt u doorgaans tussen 13.00 en 15.00 uur betrekken. De kamer moet u over het algemeen vóór 12.00 uur verlaten op de dag van vertrek. Appartementen kunt u, in verband met de schoonmaak, over het algemeen pas in gebruik nemen vanaf 16.00 uur. Op de dag van vertrek moet u het appartement meestal vóór 10.00 uur verlaten. Komt u buiten kantoortijden aan in uw appartement of komt u in het weekend aan. Dan is er in sommige gevallen sprake van een sleuteladres. U moet de sleutel dan op een ander adres ophalen. Neem voorafgaand aan uw vakantie contact op met Reisbureau Friesland. Het serviceteam van Reisbureau Friesland informeert u over het adres waar u de sleutel kunt ophalen.

 

21.  Verzorging in uw accommodatie

Indien u een accommodatie op basis van logies/ontbijt geboekt heeft dan kunt u pas op de dag ná aankomst gebruik maken van het ontbijt. Bij een accommodatie op basis van half pension is de eerste maaltijd die u kunt gebruiken het diner op de dag van aankomst. Bij All Inclusive accommodaties kunt u direct na inchecken gebruik maken van de maaltijden. Een eventuele gemiste verzorging door een late aankomst of een vroeg vertrek wordt niet gerestitueerd.

 

22.  Borgsom

De hoogte van de borgsom is afhankelijk van het type appartement of vakantiehuisje. Bij jongeren komt het voor dat er een hogere borgsom betaald moet worden of dat de borg tijdens het verblijf verhoogd wordt. Als u weigert de borg of de tussentijdse borgverhoging te betalen dan dit leiden tot een gedwongen vertrek uit de accommodatie. De borg geldt als garantie voor eventuele schade aan de accommodatie of de inhoud hiervan. De borg krijgt u weer terug na controle van uw accommodatie. De afhandeling van de borg is een zaak tussen u en de accommodatieverschaffer.

 

23.  Eindschoonmaak – toeslag handdoeken en beddengoed in appartement en vakantiehuisje

De eindschoonmaak is niet altijd inbegrepen. Hier kunnen ter plaatse dus extra kosten voor berekend worden. Voor beddengoed en handdoeken kan lokaal een kleine toeslag per persoon per dag in rekening gebracht worden.  

 

24.  Service ter plaatse

Indien  de reiziger op de bestemming een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert dient dit direct aan Reisbureau Friesland gemeld te worden. Dit is mogelijk per telefoon +31 (0) 517-417158 (buiten kantoortijden graag inspreken op de voicemail) , per mail (info@reisbureaufriesland.nl), per chat of via WhatsApp (06-86865568).

 

25.  Noodnummer in geval van Calamiteiten of noodhulp – De Travel XL Alarmservice 24/7

Reisbureau Friesland is aangesloten bij Travel XL en alle aangesloten TravelXL Travelcenters bieden de klanten die geboekt hebben via een van de reisbureau’s een 24/7 noodservice voor échte noodgevallen, dus niet voor eventuele klachten!  Het nummer wordt professioneel afgehandeld door medewerkers van Allianz Global Assistance die samen 70 talen spreken en aanwezig zijn met eigen vestigingen op vijf continenten, in 34 landen o.a. in Amsterdam en Rotterdam. Buiten onze reguliere openingstijden krijgt u, wanneer u ons belt, een tekst te horen met keuze 1 voor deze Travel XL noodservice en keuze 2 voor onze voicemail (voor minder dringende zaken).

 

Uitgave juni 2018

 

De reisorganisator

Reisbureau Friesland

Voorstraat 25

8861 BD HARLINGEN

Tel. +31 (0) 517 417158

info@reisbureaufriesland.nl